+48 609 108 893

autofachman@pszczyna.edu.pl

Regulamin do pobrania

Zgoda opiekuna prawnego

Regulamin konkursu:

AUTOFACHMAN

- odkrywamy talent najlepszego 

mechanika samochodowego 

w Polsce

I. DEFINICJE

 1. Regulamin – regulamin konkursu AUTOFACHMAN, który określa zasady organizacji oraz warunki uczestnictwa w tym konkursie.

 2. Organizator – Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie im. gen. Józefa Bema, 43-200 Pszczyna, ul. Poniatowskiego 2.

 3. Współorganizator eliminacji - MotoFocus.pl.

 4. Zespół – drużyna dwuosobowa spełniająca wszystkie warunki określone w Regulaminie, która przystąpiła do konkursu, zapoznała  się z treścią Regulaminu i akceptuje jego warunki.

 5. Jury – zespół, składający się z 3 osób, powołany w celu rozstrzygnięcia konkursu i nadzoru nad jego prawidłowym przebiegiem. W skład jury wchodzą nauczyciele delegowani przez Organizatora.

 6. Partner Organizatora - producent części lub urządzeń warsztatowych, wspierający realizację konkursu.

 7. Opiekun – nauczyciel, który nadzoruje udział ucznia w konkursie i sprawuje opiekę.

 8. Czas eliminacji i konkursu:

 • Eliminacje wewnątrzszkolne, które nie należą do oficjalnej części konkursu rozpoczynają się w dniu 21.02.2023 i trwają do 26.03.2023.

 • Etap I rozpoczyna się w dniu 27.03.2023 i trwa do 17.04.2023 – międzyszkolny on-line.

 • Wielki Finał odbędzie się w dniu 9.05.2023 w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie.

 1. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie AUTOFACHMAN.

 2. Organizator jest przyrzekającym Nagrody w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.

 3. Konkurs polega na sprawdzeniu wiedzy i umiejętności uczniów z dziedziny mechaniki samochodowej.

 4. Przebieg konkursu i jego zasady określa Regulamin.

 5. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.

 6. Konkurs poprzedzony jest eliminacjami i podzielony jest na dwa etapy.

 7. Eliminacje wewnątrzszkolne rozpoczynają się 21.02.2023 i trwają do 26.03.2023. 

   1. Eliminacje wewnątrzszkolne prowadzone są w sposób wybrany przez nauczyciela. Dopuszcza się, że nauczyciel chcąc jak najlepiej przygotować uczniów do eliminacji wykorzysta testy on-line, które będą głównym narzędziem sprawdzającym wiedzę w Etapie I konkursu. Testy te można wypełniać wielokrotnie.

   2. W Eliminacjach może uczestniczyć dowolna liczba uczniów z danej szkoły.

   3. Nauczyciel z danej szkoły, odpowiedzialny za udział szkoły w konkursie, na podstawie własnych kryteriów, tworzy Zespół, składający się z dwóch uczniów, mających reprezentować szkołę w I Etapie konkursu.

 1. Etap I rozpoczyna się w dniu 27.03.2023 i trwa do 17.04.2023 (etap międzyszkolny).

   1. W Etapie I może uczestniczyć dowolna liczba szkół, która wcześniej wytypowała i zgłosiła do Jury swój Zespół,  tj. dwóch uczniów reprezentujących daną szkołę.

   2. Zgłoszenia swojego Zespołu należy dokonać poprzez pocztę elektroniczną, wysyłając e-mail zgłoszeniowy na adres: autofachman@pszczyna.edu.pl  W zgłoszeniu należy wskazać: nazwę szkoły oraz imiona i nazwiska uczniów składających się na Zespół, osoba do kontaktu.

   3. Jury konkursu nadaje identyfikator dla każdej szkoły, który będzie unikalnym Nickiem dla każdego z Zespołów. Korzystanie ze wskazanego przez Jury Nicku jest warunkiem koniecznym, który umożliwia skontaktowanie się z właściwą szkołą. W przypadku skorzystania z innego Nicku dla Zespołu, niż wskazany przez Jury, Zespół zostanie zdyskwalifikowany.

   4. Etap I polega na rozwiązaniu, przez zgłoszone do tego etapu Zespoły, testu on-line, składającego się z 50 losowo wybranych pytań z 1200 znajdujących się w bazie. Testy te można wypełniać wielokrotnie. Testy on-line znajdują się pod adresem: https://trening.motofocus.pl/treningi-wiedzy/rozpocznij-trening-28

   5. Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 300. Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź (w określonym czasie: 15sek., 30sek. lub 45sek.) Zespół może otrzymać maksymalnie 6 punktów.

   6. Na wynik końcowy wpływa zarówno liczba poprawnie udzielonych odpowiedzi, jak i czas udzielenia tych odpowiedzi. Jeżeli Zespół udzieli poprawną odpowiedź, lecz nie zmieści się w podanym przy pytaniu czasie, to liczba przyznanych punktów spada proporcjonalnie do upływu czasu i osiąga poziom zero po upłynięciu dwa razy dłuższego czasu, niż został przewidziany na zadane pytanie.

   7. Na dowód uzyskanych wyników, Zespół przedstawi certyfikat, oznaczony nadanym Nickiem pobrany z systemu Treningów Wiedzy MotoFocus.pl.

   8. Najlepszy uzyskany wynik Zespołu będzie porównywany z wynikami pozostałych Zespołów, nadesłanych certyfikatów do 21.04.2023 na adres: autofachman@pszczyna.edu.pl

   9. Po upływie terminu trwania I Etapu konkursu, Jury na podstawie uzyskanych przez Zespoły wyników, wybierze 10 najlepszych Zespołów, które wezmą udział w finale. Jury poinformuje zwycięskie szkoły o przejściu do finału nie później, niż do dnia 24.04.

 1. Finał – 9.05.2023 o godz. 9.00, który odbędzie się na terenie warsztatów szkolnych, ul. Bogedaina 21 w Pszczynie i Hali Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pszczynie ul. Zamenhofa 5a.

 1. Uczestniczyć w nim będzie 10 najlepszych Zespołów, wybranych przez Jury w etapie I.

 2. Przebieg finału polega na weryfikacji praktycznej wiedzy uczestników, tj.   wykonanie zadań przygotowanych przez partnerów Organizatora.

 3. Zwycięzcę wskaże Jury na podstawie porównania uzyskanych punktów w poszczególnych konkurencjach. W przypadku uzyskania identycznej sumy punktów przez ucznia, decyduje sumaryczny czas wykonania wszystkich zadań.

 1. Partnerzy konkursu pokrywają koszty jednego noclegu i wyżywienia dla 3 osób związanych z udziałem każdego Zespołu w finale konkursu.

 

III. UCZESTNICTWO I WARUNKI  KONKURSU

 1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie dowolnych szkół technicznych oraz branżowych którzy w roku szkolnym 2022/2023 kształcą się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych i technik pojazdów samochodowych.

 2. W przypadku uczniów niepełnoletnich udział w I Etapie konkursu jest możliwy, pod warunkiem wyrażenia przez ich rodziców lub prawnych opiekunów zgody na udział tych uczniów w konkursie oraz na przetwarzanie ich danych osobowych (załącznik nr 1)

 3. Zgody, przed wypełnieniem testu w Etapie I i II, należy przesłać do organizatora na adres e-mail: autofachman@pszczyna.edu.pl  

 4. Organizator zastrzega, że osoby, które nie posiadają zgody swojego opiekuna prawnego na wzięcie udziału w Konkursie nie zostaną dopuszczone do Konkursu.

 5. Podczas rozwiązywania Testu uczniom zabrania się prowadzenia działań sprzecznych z zasadami fair play.

 

IV. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU.

 1. Finalistami konkursu zostaje 10 najlepszych zespołów, po jednym z każdej szkoły, którzy podczas I Etapu uzyskali najwyższą ilość punktów i najkrótszy czas rozwiązania testu.

 2. W przypadku zdarzeń losowych w konkursie weźmie udział kolejny wskazany przez nauczyciela uczeń w danej szkole (po wcześniejszym ustaleniu z organizatorem).

 3. W przypadku odmowy udziału w Finale, dana szkoła ma prawo wybrać innego ucznia i zaprosić do Zespołu reprezentującego tę szkołę.

 4. W przypadku odmowy udziału w Finale jednej ze szkół, Organizator ma prawo wybrać i zaprosić do udziału szkołę, która uzyskała najlepszy wynik w I Etapie spośród niezakwalifikowanych do Finału szkół.

 

V. FINAŁ

 1. Finał odbędzie się 9.05.2023, o godzinie 9.00 na terenie Warsztatów Szkolnych Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 . w Pszczynie, przy ulicy Bogedaina 21 i hali Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pszczynie.           

 2. O udziale Zespołu w finale zostanie poinformowany nauczyciel-opiekun poprzez adres e-mail, z którego dokonano zgłoszenia do I Etapu konkursu.

 3. Finał polega na wykonaniu zadań przygotowanych przez partnerów Organizatora.

 4. O zwycięstwie w Konkursie decyduje suma zdobytych punktów w poszczególnych konkurencjach. W przypadku uzyskania identycznej sumy punktów przez więcej, niż jeden Zespół, decydujący będzie sumaryczny czas wykonania wszystkich zadań.

 5. Na poszczególnych stanowiskach punkty zostają przydzielone i mierzony czas przez Partnerów organizujących dane stanowisko

 

VI. NAGRODY

 1. Nagrody w Wydarzeniu będą przekazane przez Partnerów Organizatora dla Zespołów, które zajmą w Finale I, II i III miejsce.

 2. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.

 3. Uczniowie wchodzący w skład Zespołów, które zajmą I, II i III miejsce w Finale otrzymają Dyplomy poświadczające sukces w konkursie.

 4. Każdy uczestnik finału konkursu otrzyma Dyplom poświadczający udział w konkursie.

 

VII. REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące konkursu mogą być składane za pośrednictwem poczty e-mail Organizatora (autofachman@pszczyna.edu.pl ) w trakcie trwania konkursu, jak również w ciągu 21 dni od dnia jego zakończenia.

 2. Reklamacja powinna zawierać dane personalne Uczestnika, dokładny opis i wskazanie rodzaju naruszenia oraz żądanie.

 3. Organizator rozstrzygnie reklamację w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji przez Uczestnika, o czym zostanie on powiadomiony drogą mailową.

 

VIII. DANE OSOBOWE

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), dalej zwane RODO.

 2. Administratorem danych osobowych w postaci imienia i nazwiska Uczestnika, adresu e-mail oraz Nick jest Organizator - Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie im. Gen. Józefa Bema, 43-200 Pszczyna, ul Poniatowskiego 2. Adres e-mail.: autofachman@pszczyna.edu.pl  

Administratorem danych osobowych w postaci adresu IP, adresu e-mail oraz Nicku jest MotoFocus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Za Dębami 3 (05-075 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001006105, posiadającej numer NIP: 9522234983 oraz numer REGON: 523832141. Adres e-mail: ado@motofocus.pl

 1. Dane osobowe podawane na potrzeby Konkursu będą przetwarzane:

  1. Na podstawie zgody Uczestnika lub opiekuna prawnego Uczestnika - w celu wzięcia udziału w konkursie, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu, promocji Organizatora poprzez opublikowanie danych Zwycięzców na stronie internetowej Organizatora oraz w mediach społecznościowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

  2. Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na konieczności wykonania zobowiązań organizatora lub współorganizatora konkursu wobec uczestników, wynikających z faktu przeprowadzenia konkursu, w celu marketingu bezpośredniego oraz w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

  3. W celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora przepisami podatkowymi oraz w celu przeprowadzenia ewentualnych postępowań reklamacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).  

 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału
  w konkursie. 

 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres realizacji konkursu do momentu wycofania udzielonej zgody na udział w konkursie oraz przez okres rozliczenia konkursu, co jest wymagane przepisami prawa, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń ze strony Uczestnika Konkursu,
  w szczególności zwycięzcy, maksymalnie przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Następnie zostaną usunięte, chyba że Uczestnik zdecyduje się pozostawić je na innej podstawie i we wskazanym mu celu.

 4. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że przetwarzanie danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

 5. Uczestnik posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody albo wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych określonych w Regulaminie i niezbędnych do przeprowadzenia konkursu skutkować będzie wykluczeniem Uczestnika z konkursu.

 6. Dane osobowe Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Administrator nie podejmuje automatycznych decyzji, które mają wpływ na prawa Uczestnika.

 7. Regulamin oraz polityka prywatności platformy internetowej Treningi Wiedzy MotoFocus.pl znajdują się pod adresami url: https://motofocus.pl/polityka
  i
  https://trening.motofocus.pl/regulamin

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.02.2023

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, w zakresie ochrony danych osobowych: ustawa o ochronie danych osobowych oraz Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO).