+48 609 108 893

autofachman@pszczyna.edu.pl

Regulamin konkursu AUTOFACHMAN 2023

na najlepszego nauczyciela

w dziedzinie motoryzacji w Polsce

 

 1. DEFINICJE
 1. Regulamin – regulamin konkursu AUTOFACHMAN edycja dla nauczycieli, który określa zasady organizacji oraz warunki uczestnictwa w tym konkursie.
 2. Organizator – Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie im. Gen. Józefa Bema 43- 200 Pszczyna, ul. Poniatowskiego 2.
 3. Xpertis – platforma technologiczna będąca narzędziem umożliwiającym organizację konkursu online, dostępna pod adresem internetowym www.xpertis.cloud.
 4. Uczestnik konkursu – nauczyciel spełniający wszystkie warunki określone w Regulaminie, który przystąpił do konkursu, zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego warunki.
 5. Jury – zespół, składający się z 3 osób, powołany w celu rozstrzygnięcia konkursu i nadzoru nad jego prawidłowym przebiegiem. W skład jury wchodzą nauczyciele delegowani przez Organizatora.
 6. Partner Organizatora - producent części lub urządzeń warsztatowych, wspierający realizację konkursu.
 7. Czas trwania konkursu: konkurs rozpoczyna się w dniu 20.10.2023 i trwa do 27.10.2023 do godziny 23.59 i odbędzie się wyłącznie w formie online.
 8. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie AUTOFACHMAN.
 2. Organizator jest przyrzekającym Nagrody w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.
 3. Konkurs polega na sprawdzeniu wiedzy i umiejętności nauczycieli z dziedziny motoryzacji, a w tym w szczególności mechaniki i elektroniki samochodowej.
 4. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.
 5. Uczestnikami konkursu mogą być Nauczyciele dowolnych szkół technicznych oraz branżowych, którzy w roku szkolnym 2023/2024 prowadzili lub prowadzą naukę w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych i/lub technik pojazdów samochodowych. W konkursie może uczestniczyć dowolna liczba nauczycieli z każdej szkoły.
 6. Zgłoszenia nauczycieli do udziału w konkursie dokonuje szkoła lub każdy nauczyciel osobiście poprzez pocztę elektroniczną, wysyłając informacyjny e-mail zgłoszeniowy na adres: biuro@motofocus.pl
 7. W zgłoszeniu należy wskazać: nazwę szkoły, imię i nazwisko nauczyciela oraz adres e-mail każdego zgłaszanego nauczyciela.
 8. Na podstawie przesłanego zgłoszenia każdy nauczyciel otrzymuje powyższy szczegółowy regulamin konkursu.
 9. Każdy uczestnik zobowiązany jest do założenia bezpłatnego konta na platformie technologicznej Xpertis.cloud, wykorzystując do tego adres e-mail wskazany przy zgłoszeniu do konkursu.
 10. W ciągu 24 godzin od założenia konta, każdy nauczyciel otrzyma bezpłatnie najwyższy poziom dostępu umożliwiający wykorzystywanie zasobów platformy, czyli tak zwany Pakiet Premium+. Z chwilą otrzymania tego dostępu będzie mógł włączyć się do udział w konkursie.
 11. Nauczyciele niezgłoszeni do udziału w konkursie przed 20.10.2023 roku czyli przed dniem startu konkursu nadal będą mogli w każdej chwili do niego dołączyć.

 

 1. WARUNKI KONKURSU
 1. Konkurs polega na rozwiązaniu przez uczestników Treningów Wiedzy. Treningi Wiedzy składają się z 10, 25, albo 50 losowo wybranych pytań z ponad 3300 wariantów, znajdujących się w bazie. Treningi dostępne są po zalogowaniu się na platformie pod adresem: Xpertis.cloud.
 2. Maksymalna liczba punktów w każdym pojedynczym treningu do zdobycia zależy od wyboru rodzaju treningu i wynosi odpowiednio dla 10 pytań (150 punktów), dla 25 pytań (370 punktów) oraz dla 50 pytań (750 punktów). Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź w czasie do 45sek przyznawane są punkty, których liczba widoczna jest na górnym pasku odliczającym czas.
 3. W ramach konkursu zliczane są wyłącznie punkty zdobywane na podstawie treningów zwanych „Według ilości pytań”. Tym samym oznacza to, że wybranie treningów typu „Według kategorii” nie nalicza punktów w ramach konkursu, chociaż jest dobrą formą do ćwiczenia i zdobywania wiedzy w różnych kategoriach. Ponadto w dostępnym na platformie rankingu globalnym, informacyjnie zliczane są wszystkie zdobyte punkty.
 4. Każde z pytań ma przypisany stopień trudności, od łatwego (maksymalnie można uzyskać 10 punktów), przez średni (w tym przypadku można uzyskać 20 punktów), do trudnego (to pytanie za 30 punktów). Liczba losowanych pytań zawsze zawiera taki sam procent pytań łatwych, średnich i trudnych. Jeżeli wyczerpie się lista wszystkich przygotowanych pytań algorytm ponownie zacznie losować pytania z całej dostępnej bazy.
 5. Na wynik końcowy uczestników wpływają zarówno liczba poprawnie udzielonych odpowiedzi, jak i czas udzielenia tych odpowiedzi. Jeżeli uczestnik konkursu udzieli poprawną odpowiedź na zadane pytanie, lecz nie zmieści się w czasie 45 sekund, to liczba przyznanych punktów wyniesie zero. Liczba przyznawanych punktów spada proporcjonalnie do upływu czasu.
 6. Uzyskane przez Uczestników konkursu wyniki będą porównywane z wynikami pozostałych Uczestników.

 

 1. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
 1. Po upływie terminu trwania konkursu, w dniu 30.10.2023 roku Jury na podstawie zdobytych przez Uczestników punktów potwierdzi listę 10 najlepszych Nauczycieli i wskaże szkoły, które ci Nauczyciele reprezentują.
 2. Podstawą do wskazania zwycięzców będą wyniki uzyskane i widoczne na platformie technologicznej Xpertis.
 3. Jury wskaże łącznie 10 zwycięzców w dwóch rankingach.
  1. Ranking nr 1 (poprawnościowy), w którym wygrywa 5 Nauczycieli, którzy w trakcie trwania konkursu uzyskali największy procent poprawnych odpowiedzi, przy czym liczba zdobytych punktów musi być wyższa niż średnia zdobyta przez wszystkich uczestników.
  2. Ranking nr 2 (punktowy), w którym wygrywa 5 Nauczycieli, którzy zdobędą największą liczbę punktów przy rozwiązywaniu Treningów przez cały okres trwania konkursu (wszystkie uzyskane punkty kumulują się).
 4. Nauczyciel będący zwycięzcą rankingu nr 1 (poprawnościowy) nie będzie brany pod uwagę w rankingu nr 2 (punktowy).

 

 1. NAGRODY
 1. zdobytym miejscu w konkursie każdy Nauczyciel zostanie poinformowany drogą mailową, na adres e-mail, który został wskazany przy dokonywaniu zgłoszenia udziału w konkursie.
 2. Każdy Nauczyciel będący zarejestrowanym użytkownikiem konkursu będzie mógł pobrać z platformy Xpertis certyfikat świadczący o uzyskanym wyniku.
 3. 10 najlepszych nauczycieli otrzyma specjalne Dyplomy poświadczające sukces w konkursie i zdobycie tytułu najlepszego Nauczyciela w konkursie AUTOFACHMAN – edycja dla nauczycieli 2023 roku.
 4. Dyrekcja każdej szkoły, w imieniu której w konkursie wystartował jeden (lub kilku) z 10 najlepszych nauczycieli, otrzyma specjalne Dyplomy potwierdzające zaangażowanie w podnoszeniu poziomu edukacji i zwycięstwo przez reprezentującego szkołę Nauczyciela w konkursie AUTOFACHMAN – edycja dla nauczycieli 2023 roku.
 5. Nagrodą w konkursie, dla 10 najlepszych uczestników, jest profesjonalne 2 dniowe szkolenie techniczne Delphi o wartości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), przy czym nagroda nie obejmuje kosztów dojazdu do miejscowości Błonie lub innej wskazanej w okolicach Warszawy, gdzie będzie ono przeprowadzone. Nagrody zostaną przekazane przez Partnera Organizatora.
 6. Nagrodą dla Dyrekcji szkół, których nauczyciele znajdą się w „10” zwycięzców, będzie możliwość bezpłatnego udziału Dyrektora lub jego delegata w eksperckiej sesji warsztatowej, która odbędzie się podczas XVIII Kongresu Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego w dniu 23.11.2023 roku w Warszawie w hotelu Sound Garden - https://kongres.sdcm.pl/ Koszt nagrody to 1000 zł, (słownie: jeden tysiąc złotych) przy czym nagroda nie obejmuje kosztów dojazdu.
 7. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.

 

 1. REKLAMACJE
 1. Reklamacje dotyczące konkursu mogą być składane za pośrednictwem poczty e- mail Organizatora (contact@xpertis.pl) w trakcie trwania konkursu, jak również w ciągu 14 dni od dnia jego zakończenia.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz adres e-mail Uczestnika, dokładny opis i wskazanie rodzaju naruszenia oraz żądanie.
 3. Organizator rozstrzygnie reklamację w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji przez Uczestnika, o czym zostanie on powiadomiony drogą mailową.

 

 1. DANE OSOBOWE
 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), dalej zwane RODO.
 2. Administratorem danych osobowych w postaci adresu IP, adresu e-mail oraz imienia i nazwiska jak też przyjętego Nicku jest firma Xpertis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, dostarczająca platformę technologiczną do realizacji konkursu, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Za Dębami 3 (05-075 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0001058038, posiadająca numer NIP: 9522246093 oraz numer REGON: 526386222 Adres e-mail: ado@xpertis.pl
 3. W celu możliwości realizacji konkursu firma Xpertis, jako partner technologiczny powierzy pozyskane dane osobowe w postaci imienia i nazwiska Uczestnika, adresu e-mail oraz Nick Organizatorowi, którym jest Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie im. Gen. Józefa Bema, 43-200 Pszczyna, ul. Poniatowskiego 2, adres e-mail: autofachman@pszczyna.edu.pl
 4. Dane osobowe podawane na potrzeby Konkursu będą przetwarzane:
  1. Wyłącznie w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu, jak też promocji Organizatora poprzez opublikowanie danych Zwycięzców na stronie internetowej Organizatora, w mediach oraz w mediach społecznościowych Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
  2. Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na konieczności wykonania zobowiązań partnera technologicznego konkursu wobec uczestników, wynikających z faktu przeprowadzenia konkursu, w celu marketingu bezpośredniego oraz w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  3. W celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora przepisami podatkowymi oraz w celu przeprowadzenia ewentualnych postępowań reklamacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). 
   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w konkursie.
 5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres realizacji konkursu do momentu wycofania udzielonej zgody na udział w konkursie oraz przez okres rozliczenia konkursu, co jest wymagane przepisami prawa, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń ze strony Uczestnika Konkursu, w szczególności zwycięzcy, maksymalnie przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Następnie zostaną usunięte, chyba że Uczestnik zdecyduje się pozostawić je na innej podstawie i we wskazanym mu celu.
 6. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że przetwarzanie danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 7. Uczestnik posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody, albo wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych określonych w Regulaminie i niezbędnych do przeprowadzenia konkursu skutkować będzie wykluczeniem Uczestnika z konkursu.
 8. Dane osobowe Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Administrator nie podejmuje automatycznych decyzji, które mają wpływ na prawa Uczestnika.
 9. Regulamin oraz polityka prywatności platformy internetowej Xpertis znajdują się pod adresami: http://xpertis.io/regulamin/ oraz http://xpertis.io/rodo/.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.10.2023
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, w zakresie ochrony danych osobowych: ustawa o ochronie danych osobowych oraz Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO).